Vandaag besteld, morgen in huis*

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bardolino en de klant.

1.2 Door een bestelling te plaatsen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden.

1.3 Bardolino kan indien sprake is van gewijzigde inzichten te allen tijde haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden aanpassen. De voorwaarden die golden ten tijde van de bestelling, zullen in acht worden genomen en gestand worden gedaan.

1.4 Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Bardolino en de klant waarop aanbieder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.5 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de klant, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.6 De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en bezitten de eigenschappen die door Bardolino in het aanbod worden genoemd. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.


2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.


3. Prijzen

3.1 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Bardolino bevoegd de in de webwinkel vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.2 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW.


4. Levering

4.1 Levering door Bardolino geschiedt in de plaats van vestiging van Bardolino door afgifte aan de eerste vervoerder. Bardolino bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de klant bijzondere vervoer wensen heeft, komen de extra kosten voor rekening van de klant.

4.2 Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, geldt hetzelfde. Aan nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

4.3 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Bardolino in overleg met de klant trachten een, zowel qua prijs als kwaliteit betreft, vergelijkbaar artikel te leveren of het reeds betaalde bedrag aan de klant terug te betalen.

4.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

4.5 De klant is verplicht Bardolino van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Bardolino geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Bardolino bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u Bardolino om – indien nodig – uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

4.6 Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Bardolino hiervan op de hoogte te stellen.

4.7 Wanneer Bardolino een zending retour krijgt, omdat de klant een verkeerd adres heeft ingevuld, is de klant de heen en retourzending verschuldigd. De kosten hiervoor bedragen in totaal 11,-. Wanneer de klant deze kosten heeft voldaan, wordt de zending opnieuw toegezonden. Mocht Bardolino de zending uit service al opnieuw toegezonden hebben en de klant weigert binnen de gestelde termijn de kosten te voldoen, dan zal Bardolino 5,- administratie kosten in rekening brengen.


5. Betaling

5.1 U dient of contant bij afhalen/aflevering of per IDeal, of automatische incasso of per bank- of giro of per credit card of per PayPal te betalen.

5.2 Indien Bardolino toestaat dat op rekening wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum

5.3 U kunt de betaling niet verrekenen met tegenvorderingen. U mag de betaling evenmin om welke reden dan ook opschorten.

5.4 Vooruitbetaling kan slechts door betaling via bank of giro.

5.5 Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u de wettelijke (handels) rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Bardolino kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.

5.6 Indien u heeft besteld via automatische incasso en deze incasso mislukt, zullen wij in eerste instantie 2,50 kosten in rekening brengen. De betaling dient dan alsnog binnen 5 dagen voldaan te worden.

5.7 Wanneer wij geen betaling ontvangen en moeten overgaan tot een aanmaning brengen wij 5,- extra aan kosten in rekening.

5.8 Indien u heeft besteld via rembours en u neemt deze bestelling niet in ontvangst, dan zijn wij genoodzaakt 18,- aan kosten in rekening te brengen.


6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Bardolino, totdat u aan al uw (betaling) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat, ongeacht voor welk afgeleverd artikel de betalingsverplichting is ontstaan.

6.2 Bardolino is onherroepelijk gemachtigd, zodra de klant met welke verplichting dan ook in gebreken is, de artikelen die het eigendom van Bardolino zijn gebleven bij de klant terug te nemen.


7. Retourrecht

7.1 De klant heeft het recht door Bardolino geleverde artikelen binnen 14 werkdagen (de zichttermijn) ingaande de dag na ontvangst te retourneren in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur of pakbon indien deze artikelen via internet zijn gekocht. De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen, gebruikt, geopend of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven.

7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Bardolino de klant de betaalde prijs zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen, terug.

7.3 Van het retourrecht zijn uitgesloten: artikelen waarvan de verzegeling verbroken is. Artikelen die door beschadiging niet meer verkoopbaar zijn.

7.4 De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant. Bardolino accepteert in dat opzicht een door de PostNL afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.

7.5 De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.


8. Aansprakelijkheid

8.1 Bardolino is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten in de website of door leveranciers of producenten verstrekte gegevens. Tevens geldt geen aansprakelijkheid op niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.


9. Transportrisico

9.1 Bardolino draagt het risico van beschadiging en verlies der artikelen tijdens transport. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over,

9.2 In geval van retourzending draagt de klant het transportrisico. Nadat de artikelen door Bardolino in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op Bardolino over.

9.3 Indien één of meer artikelen tijdens transport van Bardolino naar de klant zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Bardolino gerechtigd de prijs der artikelen op de klant te verhalen.


10. Geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten tussen Bardolino en de klant is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Bij gerechtelijke procedures tussen Bardolino en de klant heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en, indien en van zover wettelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten, is de rechter in het arrondissement waar Bardolino is gevestigd bevoegd, tenzij Bardolino voor de rechter van de woon- respectievelijk vestigingsplaats van de klant kiest.


11. Privacy

11.1 De persoonlijke gegevens van de klant worden voor een snelle en probleemloze bestel afwikkeling in ons klantensysteem opgeslagen. Uiteraard hanteren wij bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de opgestelde wetgeving. Bardolino gebruikt de gegevens van de klant voor (interne) marketingdoeleinden, zoals het toesturen van nieuwsbrieven.

11.2 Bardolino zal (zonder wettige reden, of buiten het doel van haar verwerking) in geen geval uw gegevens doorgeven aan derden.


12 Gebruik

12.1 Raadpleeg altijd uw arts voor het gebruik van voedingssupplementen als u voorgeschreven of zonder recept verkrijgbare medicijnen gebruikt of als u een medische geschiedenis heeft inclusief maar niet beperkt tot: hoge of lage bloeddruk, hartritmestoornis, beroerte, hart, lever, nier of schildklieraandoening, epilepsie, psychische aandoeningen, diabetes, moeite met urineren door een vergrote prostaat of als u antidepressiva gebruikt of ieder andere vorm van medicatie.

12.2 Sommige producten bevatten cafeïne of/en grenadine (1,3 dimethylamylamine), zonder een andere stof uit te sluiten, en zouden niet gebruikt moeten worden door individuen die dit ingrediënt willen mijden uit hun voedingspatroon.

12.3 Staak gebruik en raadpleeg uw arts als u enig ongewenst effect ervaart door het gebruik van een voedingssupplement.

12.4 Overschrijd nooit de aanbevolen dosering. Gebruik een product NIET als de veiligheid seal open is of ontbreekt.

12.5 Sommige producten op/bij Bardolino kunnen ondanks dat ze voor de Nederlandse wetgeving 100% legaal zijn, ingrediënten bevatten die door sommige sportbonden/organisaties niet zijn toegestaan. De aanwezigheid van deze stoffen kan bij topsporters tot een positieve dopingcontrole leiden. Als topsporter dient u dus altijd eerst navraag te doen bij uw eigen sportbond.

12.6 Producten die aangeschaft zijn bij Bardolino dienen altijd buiten bereik van kinderen en (huis)dieren bewaard te worden.

12.7 Gebruiker neemt alle risico’s, verantwoordelijkheden en consequenties met betrekking tot het gebruik van producten die aangeschaft zijn op Bardolino voor eigen rekening.


13 Overige Bepalingen

13.1 De inhoud van deze algemene voorwaarden alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Bardolino  al dan niet op internet- is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Bardolino kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Bardolino is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.


Identiteit van de ondernemer

Bardolino  Sportsnutrition & Health

Borner Markt 2E
6121 LT BORN – NEDERLAND

Telefoonnummer: +31 (0)46 8507 972
Contact: Via ons contact formulier

KvK-nummer: 14049124
BTW-identificatienummer: NL808964422B01


Heb je een andere vraag?
Neem gerust contact op met onze klantenservice via: [email protected] of +31 (0)46 8507972

Wij zijn bereikbaar op maandag van 13.00 uur t/m 17.00 en van dinsdag t/m zaterdag van 10.30 uur t/m 17.00 uur.
Wij helpen je graag!

Op de hoogte blijven van de beschikbaarheid? Laat hieronder je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht wanneer dit product weer beschikbaar is. Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor deze melding.

No fields found, please go to settings & save/reset fields